Aktualności
Dzisiaj jest 19 kwietnia 2018    |   
 • Zapytanie ofertowe

  Zapytanie ofertowe

 • Podumowanie tygodnia 5 -12 kwietnia przez Zespół -.BiznesLubelskie

  Podumowanie tygodnia 5 -12 kwietnia przez...

 • Bezpłatna mammografia 16-17.05.2018 r.

  Bezpłatna mammografia 16-17.05.2018 r.

 • Bezpłatna mammografia 08.05.2018 r.

  Bezpłatna mammografia 08.05.2018 r.

 • Ostrzeżenie o burzach 13.04.2018 r.

  Ostrzeżenie o burzach 13.04.2018 r.

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

zd1Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu rolnego niezabudowanego oznaczonego w ewidencji gruntów dla obrębu 19-Kluczkowice-Osiedle jako działki: nr 106 o powierzchni 5,97 ha; nr 114/1 o powierzchni 1,2574 ha; nr 114/5 o powierzchni 0,99 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW Nr LU1O/00054003/8.

Nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przeznaczenie nieruchomości: Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Opole Lubelskie nieruchomość nr ew. 106 przeznaczona jest pod tereny rolne, tereny lasów oraz pod projektowaną drogę klasy Z. Natomiast działki gruntów nr 114/1 i nr 114/5 przeznaczone są pod tereny usług turystycznych.
Cena wywoławcza i wadium: cena wywoławcza wynosi:
1) dla działki nr 106 – 290 000,00 PLN (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), a wadium 29 000,00 PLN;
2) dla działki nr 114/1 – 115 000,00 PLN (słownie: sto piętnaście tysięcy złotych), a wadium 11 500,00 PLN;
3) dla działki nr 114/5 – 90 000,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), a wadium 9 000,00 PLN.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w podanej wysokości w pieniądzu na konto Powiatu Opolskiego w Opolu Lubelskim nr 44 1240 5497 1111 0010 4156 3220 z zaznaczeniem „wadium – nieruchomość nr . . . .  w Kluczkowicach.
Termin wpłacenia wadium upływa 24 kwietnia 2017 r.  o godz. 14:00.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu.
Przetarg ustny odbędzie się dnia 28 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w Starostwie Powiatowym w Opolu Lub., ul. Lubelska 4, pok. 301.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym niniejszym ogłoszeniem i w terminie przetargu przedstawią Przewodniczącemu Komisji Przetargowej umocowanie do reprezentowania wpłacającego wadium przetargowe. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Uzyskana w wyniku przetargu cena nieruchomości stanowi cenę sprzedaży w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług i zostanie powiększona o obowiązujący podatek VAT oraz podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży, której termin zostanie ustalony w ciągu 30 dni licząc od dnia zamknięcia przetargu. Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu o zawarciu umowy sprzedaży, lub nie dotrzyma warunku zapłaty ceny, Zarząd Powiatu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Informacje o sprzedaży nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, pok.312, tel. (0-81) 827-61-22, stronie internetowej www.opole.lublin.pl, Biuletynie Informacji Publicznej (www. spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl).
Niniejsza sprzedaż jest realizowana na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr XVIII/141/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Powiatu Opolskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2005r. Nr 97, poz. 1895 z póz. zm.) w związku z uchwałą Nr XXII/144/2016 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 15 lipca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w m. Kluczkowice-Osiedle, gm. Opole Lubelskie, Uchwałą Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości będących w zasobach Powiatu Opolskiego oraz Uchwałą
Nr 348/2017 Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kluczkowice, a będącej w zasobie Powiatu Opolskiego.

zd3

zd2

 

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk