Aktualności

Wody Polskie na straży bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

Podczas wizytowania wałów i przepompowni środkowej Wisły, Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, spotkał się z władzami powiatu i miasta Opola Lubelskiego. Przedstawił rolę Wód Polskich w przywracaniu odpowiedniego znaczenia gospodarki wodnej oraz zapewnił samorządowców o priorytetowym traktowaniu bezpieczeństwa mieszkańców.
Dariusz Piotrowski, Starosta Opolski zgłosił gotowość do współpracy i zadeklarował chęć wspólnych akcji informacyjnych na terenie powiatu. Podczas wizytacji Prezes Daca przekazał nowy samochód terenowy do Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim. Nowoczesny Tuscon z napędem na czerty koła jest pierwszym z partii 200 aut, które trafią do Nadzorów Wodnych w całym kraju.

Potrzebujemy odpowiednich narzędzi, by stać na straży bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców – podkreślił Prezes Wód Polskich. - Zawsze musimy zachować pokorę przed siłami natury, ale nasze działania wydatnie przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Na terenie Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim znajduje się gmina Wilków.

W czasie powodzi 2010 r. gmina w 90% znalazła się pod wodą. Obecnie odbudowano obwałowania rzek Wisły i Chodelki. Funkcjonują także trzy przepompownie.  Jedna z nich, Wilków 1 przeszła w tym roku gruntowny remont. Przykładem troski Wód Polskich o jakość zarządzania ryzykiem powodziowym jest wymiana wysłużonego sprzętu. Pracownicy Nadzoru Wodnego w Opolu Lubelskim do tej pory mieli do dyspozycji 14-letni samochód małolitrażowy. Obecnie do jednostek terenowych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie trafiają oprócz samochodów terenowych także ciągniki i profesjonalne kosiarki służące do utrzymywania wałów i innych urządzeń wodnych.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie jest od 1 stycznia 2018 roku głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną.  W 392 jednostkach organizacyjnych Wód Polskich pracuje niemal 6000 osób. Wody Polskie są państwową osobą prawną (art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w skład której wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

  1. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie;
  2. regionalne zarządy gospodarki wodnej z siedzibami w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu;
  3. 50 zarządów zlewni;
  4. 330 nadzorów wodnych.

Wody Polskie prowadzą działania z zakresu ochrony przed powodzią i suszą oraz ochrony jakości naszych zasobów wodnych, wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych, które są własnością Skarbu Państwa, naliczają i pobierają opłaty za usługi wodne, wydają decyzje administracyjne - zgody wodnoprawne.  

Wody Polskie pełnią też funkcję organu regulacyjnego w celu ochrony mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Prezes Wód Polskich albo dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej zatwierdzają taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków, opiniują projekty regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz rozstrzygają spory między przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami ich usług.

Zadaniem Wód Polskich jest gospodarowanie zasobami wodnymi dla potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie