Aktualności

Fundusz szkoleniowy PUP

pupPowiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim zaprasza pracodawców do składania wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w terminie od dnia 01.02.2019 r. do 15.02.2019 r. lub do wyczerpania limitu środków dostępnych w 2019 r.

ZGODNIE Z PRIORYTETAMI MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ PRZYJĘTYMI NA 2019 R. ŚRODKI KFS MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE NA:
1) wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (w oparciu o barometr zawodów deficytowych w powiecie opolskim i/lub województwie lubelskim http://barometrzawodow.pl);
2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
3) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust.1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
4) wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
5) wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
6) wsparcie kształcenie ustawicznego osób po 45 roku życia.
 
Wnioski można pobrać w siedzibie urzędu pracy w pokoju 6A lub ze strony internetowej: www.pupopolelubelskie.pl