Aktualności

Zapytanie ofertowe

aaalogoPowiat Opolski zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn.  „Przebudowa dróg powiatowych i mostu”, których zakres obejmuje następujące zadania:
Zadanie nr 1 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2248L i nr 2245L o łącznej długości 7,571 km”
Zadanie nr 2 - „Przebudowa dróg powiatowych nr 2237L i nr 2552L - ul. Kraczewicka w m. Poniatowa o łącznej długości 2,990 km’’
Zadanie nr 3 - „Przebudowa mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L w m. Ratoszyn   Drugi”.

Więcej informacji