Aktualności
Dzisiaj jest 10 sierpnia 2020    |   
„Modernizacja drogi dojazdowej do garażu OSP w Noworąblowie”.

„Modernizacja drogi dojazdowej do garażu OSP w Noworąblowie”.

Ochotnicza Straż Pożarna w Noworąblowie, w gminie Karczmiska to kolejna jednostka z powiatu...

Lepszy dojazd do szpitala w Poniatowej

Lepszy dojazd do szpitala w Poniatowej

Od dzisiaj kursują busy na dwóch nowych trasach umożliwiających między innymi dostanie się...

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego

Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego

42 wędkarzy wzięło udział w niedzielnych Drużynowych Zawodach Wędkarskich o Puchar Starosty...

 • Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

  Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Ostrzeżenie meteorologiczne

 • „Modernizacja drogi dojazdowej do garażu OSP w Noworąblowie”.

  „Modernizacja drogi dojazdowej do garażu OSP w...

 • Lepszy dojazd do szpitala w Poniatowej

  Lepszy dojazd do szpitala w Poniatowej

 • Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego

  Zawody wędkarskie o Puchar Starosty Opolskiego

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2618L w miejscowości Dąbrowa Wronowska i Plizin w gminie Poniatowa” długości 1,935 km.

zadanie 7   Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2618L na dł. 1935m. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego, ułożeniu nowej nawierzchni.
   Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m, poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach wymagających poszerzenia oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: w tym warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonanie dwóch peronów przystankowych z kostki brukowej o pow. 18m2. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostaną również wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. W miejscu istniejących zjazdów pobocza zostaną wyprofilowane w celu zachowania funkcji zjazdów. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Zakres robót obejmował:
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 600,00 m2
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 5 cm – 10 837,232 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 10 643,7 m2, • wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm– 2 902,5 m2, 10
• wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego gr. 15 cm- 1 600,00 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, lub płyt ażurowych ACO gr. 10 cm na zjazdach do posesji,
• oczyszczenie przepustów Ø80 cm z namułu- 38 m,
• oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp namułu- 2 010,00 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 988 214,02 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 592 928,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa 360 010,00 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

Podpisanie umowy na remont dróg: Ratoszyn – Grądy oraz Chodel – Ratoszyn.

20200708W dniu dzisiejszym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, Starosta Opolski Dariusz Piotrowski w towarzystwie Wójta Chodla Przemysława Kowalskiego oraz radnej powiatowej z gminy Chodel Bernardy Gizy - Małeckiej, podpisał umowę z wykonawcą na remont dróg powiatowych w gminie Chodel.

Czytaj więcej »

Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
•    Data publikacji strony internetowej: 2008 r.
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2013-08-14
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Opolu jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
• Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób Głuchych. Napisy są dodawane sukcesywnie do starszych filmów.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż były skanowane.
• Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości gdyż zostały przestane przez podmiot zewnętrzny.
• Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
• Nie wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki ozdobne, ikony, itp., posiadają szczegółowy opis.
Ułatwienia na stronie
Strona internetowa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
• podwyższony kontrast;
• możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
• mapa strony;
Data sporządzenia deklaracji
• Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracowników Starostwa.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Rosiński, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 827 61 05 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
Procedura wnioskowo-skargowa
Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
Dostępność architektoniczna
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim mieści się w trzech odrębnych budynkach:
1) budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
2) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej4a,
3) budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4.
W każdym z wymienionych budynków prowadzona jest obsługa interesantów Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Budynek administracyjny przy ul. Lubelskiej 4
Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Lubelskiej i wejście ewakuacyjne z tyłu budynku. Do obu wejść prowadzą schody.
Przy schodach do wejścia głównego z lewej strony znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście pozwala na swobodny wjazd wózkami. Dla gości przeznaczone są oba wejścia w zależności od załatwianej sprawy.
Bezpośrednio przed wejściem głównym do budynku nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Najbliższe takie dwa miejsca znajdują się na parkingu położonym po północnej stronie Urzędu, ok. 50 m od wejścia głównego do budynku.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Punkt Obsługi Klienta znajduje się na parterze po prawej stronie od wejścia głównego. Do każdej osoby z niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się na Punkt Obsługi Klienta zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol, korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4a
   Do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od północnej strony budynku (ul. Fabryczna) pierwsza klatka schodowa od ul. Przemysłowej. Do wejścia prowadzą schody, nie jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Drugie wejście znajduje się od wschodniej strony budynku (ul. Przemysłowa, od strony galerii handlowej). Jest ono przystosowane dla osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich (brak progów, oraz odpowiednia szerokość drzwi).  
Wejście do budynku od strony ul. Przemysłowej (jest wejściem do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej) pozwala na swobodny wjazd wózkami. Przed tym wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
   Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do każdej osoby z niepełnosprawnością po zgłoszeniu do osoby pracującej na parterze zostanie skierowany pracownik merytoryczny, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
   Dla osób na wózkach dostępny jest tylko hol i korytarz na parterze. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Wejście do budynku od strony południowej prowadzi do punktu Nieodpłatnych Porad Prawnych. Do wejścia prowadzi podjazd umożliwiający korzystanie z budynku osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Budynek administracyjny przy ul. Przemysłowej 4
    Do budynku w którym znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzą dwa wejścia. Główne znajdujące się od strony ul. Przemysłowej (wschodnia część budynku, od galerii handlowej) oraz wejście przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru (północna część budynku, od ul. Fabrycznej).
    Główne wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Drzwi mają odpowiednią szerokość, są pozbawione progów. Bezpośrednio przed wejściem znajduje się parking z miejscem dla osób niepełnosprawnych.
    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Pracownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej pracujący na parterze budynku powiadomi odpowiedniego pracownika merytorycznego, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy.
    Dla osób na wózkach dostępny jest hol i korytarz na parterze. W budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób

Każda osoba, która zamierza skorzystać z usług tłumacza języka migowego, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.   
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
• e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.,  
• faxem na nr: 81 458 10 31,
• telefonicznie na nr: 81 827 22 36,
• drogą pocztową.
Aplikacje mobilne
•    brak informacji

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk