Aktualności
Dzisiaj jest 27 lutego 2020    |   
Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

Na terenie województwa lubelskiego działa obecnie 1150 Kół Gospodyń Wiejskich oraz...

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z...

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim

W związku  ze stwierdzeniem w dniu 19 lutego 2020 roku przypadku choroby zakaźnej tj....

 • Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu województwa lubelskiego!

  Rusza wielki konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich...

 • XXII sesja Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

  XXII sesja Rady Powiatu w Opolu Lubelskim

 • Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

  Preferencyjne pożyczki dla przedsiębiorców

 • Targi rolnicze

  Targi rolnicze

 • Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim

  Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Wykonanie studni głębinowej i pobór wód podziemnych

 
Wykonanie studni  głębinowej i pobór wód podziemnych dla potrzeb m.in. nawadniania, ochrony przeciwprzymrozkowej regulują przepisy 4 ustaw. Procedura związana z wykonaniem ujęcia wody jest dosyć skomplikowana. 
  Bez nawadniania produkcja sadownicza często nie zapewnia w naszych warunkach klimatycznych stabilnych, wysokich plonów dobrej jakości.
   Do nawadniania można używać wody powierzchniowej jak i podziemnej. Korzystanie  z wody powierzchniowej jest dosyć proste  i nie wymaga wnoszenia opłat  środowiskowych.
   Wykonanie własnego ujęcia wody podziemnej jest dużo bardziej skomplikowane i co za tym idzie kosztowne.
   Pierwszym krokiem powinno być określenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowania w wodę( np. przy deszczowaniu z intensywnością  2 mm/mna godzinę na każdy hektar plantacji trzeba zużyć 20 m3/ h.)
   Na podstawie zapotrzebowania , geolog z uprawnieniami zaprojektuje ujecie. Uwzględniając wszystkie dane warunków z rejonu gospodarstwa  wykonuje Projekt prac geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych  W projekcie określa się miedzy innymi planowaną lokalizacji  oraz głębokość otworu, sposób filtrowania oraz badania i pomiary przewidywane w trakcie wiercenia.
   Projekt prac geologicznych  przedkłada się do Starostwa   gdzie jest zatwierdzany w formie decyzji.
   Jeżeli projektowane ujęcie ma wydajność wyższą niż 10 m3/h należy uzyskać dodatkowo decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia. Na tym etapie rozstrzyga się kwestię czy musi być sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko. Decyzję „środowiskową”  wydaje wójt lub burmistrz.
   Dopiero decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych daje możliwość wykonania wiercenia.Zamiar przystąpienia do robót należy zgłosić organowi nadzoru górniczego (Okręgowy Urząd Górniczy) i właściwemu wójtowi, burmistrzowi oraz staroście.
   Po spełnieniu tych wszystkich wymagań można przystąpić do prac wiertniczych.
   Niedopełnienie tych obowiązków zagrożone jest przepisem karnym i podlega karze grzywny. Bez zatwierdzonego projektu nie można wykonywać żadnych prac geologicznych (np. wiercenia studni).
  Efektem prac przeprowadzonych na podstawie projektu jest  Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia zatwierdzające jego zasoby eksploatacyjne. Zasoby te to nic innego jak  maksymalna ilość wody możliwa do poboru ze studni bez szkody dla środowiska i ujęć sąsiednich.

Dokumentację to przedkłada się w starostwie w 4 egzemplarzach gdzie następuję jej przyjęcie. Jeżeli wydajność studni przekracza 50 m3/h, to dokumentację przyjmuje Geolog Wojewódzki (w Urzędzie Marszałkowskim).
   Dokumentacja ta jest niezbędna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych . Należy dołączyć ją do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego składanego do Starostwa.   Kolejnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia i  pobór wód podziemnych.

Do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego należy dołączyć
1)      operat wodnoprawny (2 egz.)
2)      dokumentacje hydrogeologiczną
3)      opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym
   Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych jest  udzielane na okres 20 lat. Na  zakończenie należy zgłosić zamiar wykonania obudowy studni na 30 dni przed przystąpieniem do jego realizacji. Wynika to z ustawy Prawo budowlane.

Koszty
   Koszt wykonania wszystkich dokumentacji niezbędnych do wykonania studni głębinowej i poboru wód podziemnych łącznie z nadzorem geologicznym wynosi od 4000 zł netto ( 4880 brutto).
Do tego oczywiście dochodzi koszt samego wiercenia i  niezbędnych materiałów np. rur,  filtrów itp. ( od 60 do 140 zł/m)
Oplata skarbowa  za zatwierdzenie projektu prac geologicznych wynosi 10 zł.
Opłata skarbowa za udzielenia pozwolenia wodnoprawnego wynosi 217 zł.
Decyzja środowiskowa (jeżeli jest wymagana)  - 205 zł
Prowadząc pobór  wody podziemnej należy wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska  do Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie stawka za 1 m3 pobranej wody wynosi 0,095 zł.
Jeżeli półroczna należność nie przekracza 400 zł to opłaty nie wnosi się.
Wymagane pozwolenia krok po kroku
1. Decyzja zatwierdzająca projekt prac geologicznych  ( 4 egz. Projektu prac geologicznych)
2. Decyzja „środowiskowa” ( dla ujęć o wydajności pow. 10 m3/h)
3. Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej   ( 4 egz. Dokumentacji hydrogeologicznej)
4. Decyzja pozwolenie wodnoprawne na wykonanie ujęcia i pobór wód podziemnych  ( 2 egz. operatu  wodnoprawnego , dokumentacja hydrogeologiczna)
5. Zgłoszenie do wydziału budownictwa zamiaru wykonania obudowy ujęcia.
Powyższe zagadnienia są uregulowane w ustawach:
 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 roku Nr 228 poz. 1947 z póYn. zm)
 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póYn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 7 lipca  1994 Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz..U. z 2006 r. Nr 156, poz 1118 z póYn. zm.)
 4. Ustawa  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska ( Tekst  jednolity:  Dz. U.  z 2008 r. Nr  25  poz. 150  z póYn. zm.)
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć  mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań  związanych z kwalifikowaniem  przedsięwzięcia  do sporządzenia  raportu oddziaływaniu na środowisko ( Dz.U.  Nr  257, poz. 2573 z póYn. zm).
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 października 2008 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U.  Nr 196, poz. 1217).
 7. Ustaw z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowisk oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póYn. zm)

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk