Aktualności

''Lubelskie asocjacje zarządzania zmianą gospodarczą w powiatach''

Celem projektu jest wsparcie środowisk lokalnych wybranych powiatów województwa lubelskiego (janowskiego, opolskiego, kraśnickiego, krasnostawskiego, zamojskiego) w samodzielnym radzeniu sobie ze zmianami zachodzącymi w sferze gospodarczej i społecznej w latach 2011-2012.
Projekt adresowany jest do 50 przedstawicieli: samorządów gospodarczych oraz instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego: Starostów, Wójtów i Burmistrzów, partnerów społecznych, organizacji pozarządowych (NGO’s), instytucji rynku pracy, biznesu.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Więcej...