Aktualności

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej – zostanie przeprowadzona na terenie powiatu opolskiego w terminie od 14 lutego do 9 marca 2012 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu Lubelskim mieścić się będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Opolu Lubelskim (ul. Ogrodowa 9, 24-300 Opole Lubelskie).

Harmonogram pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej w Opolu Lubelskim:
-    14.02.2012 r. –     gmina Opole Lubelskie,
-    15.02.2012 r. –     gmina Opole Lubelskie,
-    16.02.2012 r. –     gmina Opole Lubelskie,
-    17.02.2012 r. –     gmina Opole Lubelskie,
-    20.02.2012 r. –     gmina Opole Lubelskie,
-    21.02.2012 r. –     gmina Poniatowa,
-    22.02.2012 r. –     gmina Poniatowa,
-    23.02.2012 r. –     gmina Poniatowa,
-    24.02.2012 r. –     gmina Karczmiska,
-    27.02.2012 r. –     gmina Karczmiska, gmina Chodel,
-    28.02.2012 r. –     gmina Chodel,
-    29.02.2012 r. –     gmina Józefów nad Wisłą,
-    01.03.2012 r. –     gmina Józefów nad Wisłą, gmina Łaziska,
-    02.03.2012 r. –     gmina Łaziska,
-    05.03.2012 r. –     gmina Wilków,
-    06.03.2012 r. –     kobiety z terenu powiatu opolskiego,
-    09.03.2012 r. –     dzień dodatkowy.

Wykaz osób podlegających kwalifikacji wojskowej:
1.    mężczyźni urodzeni w 1993 r.;
2.    mężczyźni urodzeni w latach 1988 - 1992, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3.    osoby urodzone w 1991-1992, które:
a)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b)    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
c)    zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej
i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
4.    kobiety urodzone w latach 1988 - 1993, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2011/2012 kończą naukę  w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 54, poz. 321);
5.    osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Podstawę wezwania do kwalifikacji wojskowej stanowi Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. na terenie województwa lubelskiego. Każda osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej otrzyma ponadto wezwanie – z terminem kwalifikacji wojskowej – od burmistrza, wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

W sytuacji, kiedy osoba podlegająca kwalifikacji nie może z ważnych przyczyn stawić się
w wyznaczonym przez wójta/burmistrza dniu do kwalifikacji wojskowej, informuje o tym fakcie wójta/burmistrza lub upoważnionego pracownika miasta/gminy, który wyznacza jej inny termin. Czynności tej musi jednak dokonać do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej. Osoba ta winna przedstawić dokument potwierdzający przyczynę niestawienia się.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:
-    dowód osobisty lub inny dokument (np. paszport) pozwalający na ustalenie tożsamości;
-    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym na wezwaniu nie było możliwe;
-    posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
-    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
-    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawia:
-    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
-    posiadane dokumenty lekarskie dotyczące zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych;
-    wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa);
-    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Sankcje karne:
W stosunku do osób, które nie stawiły się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny nakładana jest kara grzywny w celu przymuszenia lub przymusowe doprowadzenie przez Policję. Natomiast osoby, które odmawiają poddania się badaniom lekarskim, albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane podlegają w myśl art. 224 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej karze grzywny lub pozbawienia wolności.

Przepisy prawne:
Problematykę dotyczącą kwalifikacji wojskowej normują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póYn. zm.) oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.