Sprawy obywatelskie
Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Informacja Biura Rzeczy Znalezionych

  

BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim
24-300 OPOLE LUBELSKIE
ul. Lubelska 4

Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego
piętro 3, pokój nr 303
tel. (081) 827 61 25
Godziny pracy Biura
we wtorki od 8:00 do 16:00,
w pozostałe dni tygodnia od 7.15 do 15.15
 
 

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych reguluje ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397). Na terenie powiatu opolskiego zadania te realizuje Wydział Organizacyjny i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim (ul. Lubelska 4, pokój nr 303, nr tel. 81 827 61 25). Biuro czynne jest w godzinach pracy Starostwa: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:15 - 15:15,wtorek: 8.00 - 16:00.

Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie powiatu opolskiego lub od mieszkańca powiatu opolskiego (zwanego dalej - znalazcą). Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (III piętro budynku Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: spopolelubelskie.bip.lubelskie.pl w zakładce: Biuro Rzeczy Znalezionych. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Biuro informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Opolski.

 

Opracował: Dariusz Łachktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416