Dzisiaj jest 23 września 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego

TABLICA

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2630L na odcinku od km 1+200 do km 2+600 i od km 3+200 do km 9+249,  o łącznej dł. 7,449 km, nr 2629L od km 5+082 do km 8+041, dł. 2,959 km oraz nr 2620L na odcinku od km 0+000 do km 5+428, dł. 5,428 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wykonaniu podbudowy  z mieszanki MCE oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 4 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 5,50 m dla wszystkich dróg. Zostaną  również wykonane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75m. Dodatkowo w ciągu wszystkich  dróg powiatowych planowane jest przebudowanie istniejących  zatok autobusowych wraz z budową peronów przystankowych. W przypadku drogi nr 2630L powstanie również odcinek ścieżki rowerowej. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Szczegółowy zbiorczy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• regulacja wysokościowa istniejących zjazdów
• wykonanie lokalnych wykopów pod poszerzenia jezdni
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
• ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp
• przebudowa zatok autobusowych z budową peronów przystankowych
• humusowanie z obsianiem traw
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• montaż bariery stalowej
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 15 758 397,62 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 14 970 477,73 zł.
Wkład własny beneficjenta 787 919,89 zł
Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 roku

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

20230628

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416