Dzisiaj jest 27 lutego 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

MODERNIZACJA DACHU I ELEWACJI ZABYTKOWEGO PAŁACU W KLUCZKOWICACH

Projekt realizowany

w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego


Priorytet: 3 – Rozwój lokalny

Działanie: 3.2. – Obszary podlegające restrukturyzacji

Beneficjent: powiat opolski

Planowany okres realizacji: rozpoczęcie 04.11.2005

zakończenie rzeczowe realizacji – 15.10.2006 r.

zakończenie finansowe realizacji – 15.12.2006 r.Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu – 2 510 291,37 zł, w tym:

Dofinansowanie z EFRR – 1 882 718,52 zł,

Budżet państwa – 251 029,14 zł,

Środki własne powiatu – 376 543,70 zł.


Cele projektu:

Celem nadrzędnym jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej powiatu opolskiego oraz tworzenie warunków dla wzrostu zatrudnienia. Udana realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie założonych celów poprzez:

1. Poprawę konkurencyjności turystycznej regionu wyrażonej podniesieniem

dostępności do atrakcyjnych obiektów historycznych

2. Zwiększenie liczby nowych ofert programowych w zakresie kultury i

turystyki

3. Rozwój usług turystycznych i tworzenie nowych miejsc pracy

4. Zwiększenie liczby osób odwiedzających lokalną bazę kulturalną w powiecie

opolskim

Cele szczegółowe związane są z zapewnieniem dobra publicznego i poprawą jakości istniejącego dobra publicznego. Należą do nich:

- promocja zabytków powiatu

- ochrona obiektów zabytkowych przed niszczeniem

- wzrost liczby osób korzystających z obiektów zabytkowych

- rozwój usług turystycznych i tworzenie miejsc pracy

- podniesienie jakości świadczonych usług

- prowadzenie działań na rzecz ochrony i wykorzystania naturalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych jako miejsca wypoczynku i rekreacji

Projekt „Modernizacja dachu i elewacji zabytkowego pałacu w Kluczkowicach” (docelowo utworzenie centrum konferencyjno – szkoleniowego i muzeum regionalnego) posłuży wypełnieniu obowiązku nałożonego na powiat opolski, polegającego na opiece nad zabytkiem, w szczególności prowadzeniu prac konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych oraz zabezpieczeniu obiektu i jego otoczenia w celu zachowania jego wartości oraz zapewnienia uczniom szkół zarządzanych przez powiat optymalnych warunków kształcenia.


Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji przedmiotowego projektu osiągnięto następujące produkty:

a) powierzchnia odrestaurowanych obiektów dziedzictwa kulturowego - 1663,93 m2

b) liczba zmodernizowanych obiektów infrastruktury kulturalnej - 1 szt.

c) powierzchnia zmodernizowanej lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej - 1663,93 m2


Rzeczowy zakres projektu obejmuje:

- likwidację przyczyn zawilgocenia murów

- wykonanie niezbędnych wzmocnień elementów konstrukcyjnych budynku

- naprawa więYby dachowej i kominów oraz wymiana pokrycia dachowego z obróbkami

- usunięcie skutków zawilgocenia murów i wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie nowej elewacji

wraz z kolorystyką

- wymianę pokrycia dachu i i części więYby dachowej

- wymianę stolarki okiennej

- wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów fundamentowych

- wykonanie opaski odwadniającej

- remont elewacji i detali architektonicznych, remont tarasów, szycie spękań i zarysowań murów


Projekt przewiduje osiągnięcie następujących wskaźników rezultatu:

  • liczba nowych ofert w zakresie kultury i turystyki – 2 szt.

  • liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami – 1 szt.

  • liczba nowych miejsc pracy powstała w wyniku realizacji projektów turystycznych i kulturalnych – 1 szt.

  • liczba osób korzystających z nowej bazy kulturalnej i turystycznej – 4927 osób


Projekt był szeroko promowany na stronach internetowych powiatu opolskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego a poza tym w mediach: prasa, radio, telewizja. Umieszczone zostały tablice informacyjne i tablica pamiątkowa.Promocja projektu: Znowu wzbudza zachwyt – Dziennik Wschodni, 10 listopada 2006 r. - zobacz

Fotogaleria - zobacz

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk