Józefów n/Wisłą
Dzisiaj jest 27 października 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km i nr 2624L Janiszów – Kosiorów - Kamionka od km 2+532 do km 6+048 dł. 3,516 km”

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 326,90 m2
 • wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 19 348,85 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 348,85 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach–1 555,00 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3 093,0 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. 10 cm, szer. 1,00m po obu stronach drogi i na włączeniach – 6186,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 20+790 (Ø80 cm), 20+724 (3x Ø150 cm), 20+611 (Ø100 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Droga powiatowa nr 2624L Janiszów- Kosiorów- Kamionka na odcinku od km 2+532 do km 6+048, dł. 3,516 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 143,35 m2
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 20 536,15 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 481,35 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach– 1054,80 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3516,00 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 5 274,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 2+775 (Ø80 cm), 3+780 (Ø80 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2605L:  nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,093 km szerokości 6,0 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.  Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 1,0 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2624L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,516 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Odwodnienie dróg pozostało bez zmian jako powierzchniowe.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 3 369 024,06 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 021 414,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 464 576,78 zł.
Udział Gminy Łaziska 224 506,72 zł
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km i nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km”

Zakres robót:
a)    Droga powiatowa nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km
 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 5365 m2
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej AC 16W w ilości 75 kg/m2 – 1303,88 t,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 53 469,70 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 51 799 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach – 4 705,40 m2,
 • ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 9 421 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 13 746 m2,
• przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej
• udrożnienie przepustów w km 5+438 (Ø60 cm), 7+916 (Ø60 cm), 8+063 (Ø40 cm), 11+035 (Ø80 cm)
• ustawienie barier ochronnych stalowych - 220 m
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
b)     Droga powiatowa nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 1100 m2
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 11 557,4 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 11 157 m2,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach – 515,5 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 1431 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 2938,50 m2,
• udrożnienie przepustów w km 0+029 (Ø80 cm), 0+652 (Ø80 cm), 1+492 (3xØ125 cm),
• ustawienie barier ochronnych stalowych - 92 m
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 361,40 m2 oraz na zjazdach - 84,5 m2,

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2622L: przebudowane dwie h połączone ze sobą drogi powiatowe, nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 9,418 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Przebudowano chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6.  Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2621L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,002 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Odwodnienie dróg pozostało bez zmian jako powierzchniowe.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 5 635 014,69 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 3 381 008,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 1 141 701,84 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2618L w miejscowości Dąbrowa Wronowska i Plizin w gminie Poniatowa” długości 1,935 km.

zadanie 7   Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 2618L na dł. 1935m. Przebudowa będzie polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, korekty geometrii drogi, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego, ułożeniu nowej nawierzchni.
   Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m, poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach wymagających poszerzenia oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: w tym warstwy wiążącej o grubości 5 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Wykonanie dwóch peronów przystankowych z kostki brukowej o pow. 18m2. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostaną również wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. W miejscu istniejących zjazdów pobocza zostaną wyprofilowane w celu zachowania funkcji zjazdów. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Zakres robót obejmował:
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 600,00 m2
• wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 5 cm – 10 837,232 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 10 643,7 m2, • wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 15 cm– 2 902,5 m2, 10
• wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego gr. 15 cm- 1 600,00 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, lub płyt ażurowych ACO gr. 10 cm na zjazdach do posesji,
• oczyszczenie przepustów Ø80 cm z namułu- 38 m,
• oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp namułu- 2 010,00 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 988 214,02 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 592 928,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa 360 010,00 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk