Kultura
Dzisiaj jest 28 stycznia 2022    |   

program pos banner ogolny 750x200

Gra - wersja offline

fotoLink do gry

Opis gry

Gra o Niepodległość" pierwsza edukacyjna gra wideo o Ojcach niepodległości, która w niecodzienny sposób ukaże polską drogę do Niepodległości. Mamy rok 2296 – pamięć historyczna o Polsce i innych krajach została prawie całkowicie unicestwiona przez sztuczną inteligencję sterującą całym światem. Nasz główny bohater znajduje się w opuszczonym muzeum, w którym odkrywa zakurzone, prastare, cyfrowe dyski pamięci o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Janie Paderewskim, Wincentym Witosie ,Wojciechu Korfantym i Ignacym Daszyńskim. Czy uda mu się rozwiązać wszystkie zagadki i przywrócić na nowo pamięć o swojej ojczyźnie? Ojców niepodległości dzieliło wiele, ale łączyło umiłowanie Ojczyzny. Polacy szli różnymi drogami. Na ten zbiorowy wysiłek pokoleń składają się zarówno ofiarne zmagania tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny z orężem w ręku, jak i tych, którzy nie szczędzili sił, by ocalić ideę niepodległości w polskich umysłach i sercach. Czcimy dziś bohaterów wojen obronnych i powstań, zbrojnej niepodległościowej konspiracji, walk o ukształtowanie granic odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także kustoszy niezależnej, dumnej polskości, twórców kultury, naukowców, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy poświęcili się pracy organicznej dla umocnienia podstaw narodowego bytu. Zapraszamy już niebawem do gry. Organizowanej przez Stowarzyszenie Niezłomna Polska Dobre Słowo w koprodukcji z Enter The Puppets. Dofinansowanie z środków Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

 

TWÓRCY:

Produkcja: Stowarzyszenie Niezłomna Polska "Dobre-Słowo" i Enter The Puppets

Scenariusz, reżyseria oraz projekt gry: Daniel Skrzypczak, Przemysław Żmiejko, Filip Sternal
Grafika i animacje: Przemysław Żmiejko, Adrian Bogusz
Muzyka: Filip Sternal 
Lektor oraz autor tekstów o Ojcach Niepodległości: Leszek Zduń 


MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE:

System operacyjny: Windows 8 lub nowszy
Procesor: Dwurdzeniowy Intel Core i5
Pamięć RAM: 8GB DDR3
Karta graficzna: Intel HD Graphics 6000
Pamięć: 400MB wolnego miejsca na dysku

 

W celu ułatwienia procesu instalacji, wystarczy jedynie wypakować pobrany plik, w dowolne miejsce na dysku. Do wypakowania pliku zalecamy stosowanie programów archiwizujących takich jak WinRAR, WinZIP, 7-ZIP. Można również użyć narzędzia wbudowanego w system Windows (8 lub nowszy). Po wypakowaniu, grę należy uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę GAME.exe.

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L na odcinku od km 0+016 do km 0+800, dł. 0,784 km, nr 2654L na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dł. 0,610 km oraz nr 2656L na odcinku od km 0+019 do km 1+469, dł. 1,450 km o łącznej długości 2,844 km

TABLICA Opole Lub

 

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L na odcinku od km 0+016 do km 0+800, dł. 0,784 km, nr 2654L na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dł. 0,610 km oraz nr 2656L na odcinku od km 0+019 do km 1+469, dł. 1,450 km o łącznej długości 2,844 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wyrównaniu w określonych miejscach podbudowy  jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 6 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m dla drogi 2651L oraz nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,00 m dla dróg 2654L i 2656L. Zostaną  również wykonane pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz gruntowe o szerokości 1,50 m. Dodatkowo planowane jest przebudowanie istniejących  chodników i zjazdów w zakresie nowych krawężników, obrzeży oraz nawierzchni jak również przełożenie istniejących w celu dostosowania do wysokości krawędzi jezdni . Zostaną także udrożnione przepusty pod drogą. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe , w ramach którego dla drogi 2651L będzie rozbudowana kanalizacja deszczowa. Przy drogach  zostaną także lokalnie wykonane trawniki oraz zostanie zrealizowane oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• rozebranie krawężników, obrzeży, zjazdów i chodników
• ułożenie chodników i zjazdów w technologii kostki brukowej
• przełożenie istniejących zjazdów i chodników w celu dostosowania do wysokości krawędzi jezdni
• wykonanie lokalnych poszerzeń jezdni
• lokalne wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
• ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• wykonanie kanału z rur PE pod koroną drogi
• montaż studzienek ściekowych ulicznych
• wykonanie trawników
• wykonanie poboczy gruntowych
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• montaż bariery chodnikowej
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• regulację pionową istniejących studzienek telefonicznych oraz kratek ściekowych
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 2 706 881,21 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 1 624 128,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2021 roku

Przebudowa dr. powiatowej nr 2237L Poniatowa-Kraczewice-Szczuczki na odcinku od km 0+029 do km 1+832 i od km 1+832 do km 2+800 oraz dr. powiatowej nr 2552L Wąwolnica-Poniatowa na odcinku od km 13+651 do km 13+870, ul. Kraczewicka w m. Poniatowa, dł.2,99km

znaki strona www

 


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2237L Poniatowa - Kraczewice - Szczuczki na odcinku od km 0+029 do km 1+832 i od km 1+832 do km 2+800 oraz drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica - Poniatowa na odcinku od km 13+651 do km 13+870, ul. Kraczewicka w m. Poniatowa,dł. 2,990 km

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy 2 odcinków drogi powiatowej nr 2237L Poniatowa – Kraczewice - Szczuczki od km 0+029 do km 1+832 i  od km 1+832 do km 2+800 oraz  drogi powiatowej nr 2552L Wąwolnica – Poniatowa  od km 13+651 do km 13+870 o łącznej długości 2,990 km. Przebudowa przedmiotowych odcinków  dróg polegała  przede wszystkim na wykonaniu lokalnego frezowania istniejącej nawierzchni, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej. W niektórych miejscach konieczne było całkowite odtworzenie nawierzchni.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 7 m z lokalnym poszerzeniem do 11,5 m składająca się z  warstwy wiążąco-wyrównawczej i warstwy ścieralnej ułożonych na istniejących warstwach konstrukcyjnych oraz odcinkowo odtworzona cała nawierzchnia. Na długości przebudowywanych odcinków dróg wykonano pobocza - jednostronne i obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, poddano przebudowie istniejący chodnik i opaski. Wybudowano także nowe chodniki oraz opaski z kostki brukowej. Dodatkowo przebudowano zjazdy w technologii kostki brukowej i betonu asfaltowego z regulacją wysokości a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.
W wyniku przeprowadzonych prac wybudowano także kanalizację deszczową na części odcinka drogi 2237L przewidzianego do przebudowy, składającą się z kanału deszczowego, przykanalików połączonych z wpustami ulicznymi, studni rewizyjnych, separatora substancji ropopochodnych oraz zbiornika retencyjno – infiltracyjnego. Ponadto oczyszczono  istniejące przepusty oraz odtworzono rów przydrożny.
Szczegółowy zakres robót obejmował:
• wycinkę drzew
• lokalne frezowanie istniejącej nawierzchni
• rozbiórkę chodników i opasek bezpieczeństwa wraz z obrzeżami oraz krawężnikami
• rozbiórkę zjazdów
• rozbiórkę całkowitej konstrukcji istniejącej nawierzchni na odcinkach przełomowych
• wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz ścieralnej
• lokalne odtworzenie wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni
• ponowne ułożenie istniejących dotychczas chodników i opasek  bezpieczeństwa
• ułożenie nowych odcinków chodników i opasek bezpieczeństwa
• wykonanie zjazdów w technologii betonu asfaltowego i kostki brukowej
• wykonanie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
• wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
• wyznaczenie przystanków autobusowych
• wyznaczenie przejść dla pieszych
• regulacja pionowa zaworów wodnych, kratek ściekowych, studzienek telefonicznych, włazów kanałowych
• budowa kanału deszczowego wraz z przykanalikami
• montaż studni rewizyjnych i ściekowych
• montaż separatora substancji ropopochodnych
• budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego
• wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjno – infiltracyjnego
• oczyszczenie przepustów
• odtworzenie rowu przydrożnego

Całkowita wartość inwestycji: 2 610 127,05 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa: 1 566 076,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa: 730 406,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w  czerwcu 2020 roku i  zakończona w październiku 2021 roku.

 

Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół przy ul. Fabrycznej w Poniatowej

znaki strona www

 

 

Zadanie sfinansowano  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020

Wartość całkowita zadania: 1 768 603,00 zł
Dofinansowanie: 759 400,00 zł

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania obejmuje nowe boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 30x62 m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z płytek polipropylenowych przystosowane do gry w piłkę koszykową i siatkową o wymiarach 15,10x28,10 m,  bieżnię o nawierzchni poliuretanowej  wokół zespołu boisk oraz skocznię do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo przewidziano wykonanie ogrodzenia obiektu z montażem piłkochwytów, budowę chodników i dojść, instalację oświetlenia wraz z monitoringiem a także montaż trybun, ławek dla zawodników rezerwowych i urządzeń sportowych oraz obiektów małej architektury.

Celem projektu jest zapewnienie dogodnych warunków do prowadzenia  zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej, spędzania wolnego czasu  a także  propagowanie kultury fizycznej wśród szeroko rozumianego społeczeństwa.

Grupy docelowe: uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej, dzieci i młodzież, lokalne organizacje sportowe, wszystkie osoby zainteresowane uprawianiem sportu.

orlik

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk