Projekty edukacyjne
Dzisiaj jest 23 września 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Podstawowe informacje i przepisy prawne

Od stycznia 2016 r. na terenie powiatu opolskiego świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna. Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255) w powiecie opolskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których darmowych porad prawnych będą udzielać adwokaci i radcowie prawni.

Uprawnioną do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:
1)której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2)która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
3)która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
4)która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
5)która nie ukończyła 26 lat, lub
6)która ukończyła 65 lat, lub
7)która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1)poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2)wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3)udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4)sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1)podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2)z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3)związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Tekst ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej dostępny jest m.in. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych pod adresem: isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001255

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć także na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/.

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk