Logo
  Wstęp

1.         Wstęp

1.1.         Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program Ochrony Środowiska Powiatu Opolskiego. Jego załącznikiem jest Plan Gospodarki Odpadami. Program ten stanowi rozwinięcie, na poziomie lokalnym, przyjętego dnia 29 styczna 2001 r. uchwałą Nr XXVIII/332/2001 Programu ochrony środowiska Województwa Lubelskiego oraz projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubelskiego, przyjętego dnia 16 czerwca 2003 r. uchwałą Nr IX/134/03.

1.2.         Cel i zakres opracowania

Zasadniczym zadaniem, jakie niniejsze opracowanie ma spełnić jest określenie celów, priorytetów i w konsekwencji działań, jakie stoją przed samorządem powiatowym w dziedzinie ochrony środowiska. Ich podjęcie i wykonanie ma na celu realizację międzynarodowych zobowiązań naszego kraju, a w szczególności podjętych w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz, w znacznej mierze wynikającej z nich, Polityki Ekologicznej Państwa.

1.3.         Podstawa prawna opracowania

Dokument został opracowany w związku z obowiązkiem nałożonym na powiaty przez ustawę z 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001.62.627 z późn.zm.) w art.17 i 18, ustawę z 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z późn.zm.) w art. 14 ust.6 oraz ustawę z 27.07.2001 o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. 2001.100.1085) w art. 10 w zakresie terminu jego realizacji. Zakres merytoryczny Programu ochrony środowiska określają Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym (MŚ grudzień 2002) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z 09.04.2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. 2003.66.620) i Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.

1.4.         Podstawa formalna opracowania

Formalną podstawą opracowania jest podpisana umowa dnia dnia 6 czerwca 2003 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Opolu Lubelskim a firmą ABRYS Sp. z o.o. w Poznaniu. Umowa jest wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 21 marca 2003 r., a rozstrzygniętego 12 maja 2003 r.

1.5.         Merytoryczna dokumentacja źródłowa stanowiąca podstawę opracowania

Podstawę opracowania niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów udostępnionych przez Starostwo i poszczególne gminy.

1.6.         Metodyka opracowania Programu i jego korygowania

Uwagi ogólne

Rozpoczynając prace nad Programem przedstawiciele Wykonawcy odwiedzili Starostwo
i gminy Powiatu celem przedstawienia im metodyki realizacji opracowania oraz odwiedzenia najważniejszych z punktu widzenia ochrony środowiska, obiektów komunalnych takich jak oczyszczalnie ścieków i składowiska odpadów oraz obiektów chronionej przyrody.

Wizja terenowa oraz rozmowy z pracownikami samorządowymi zajmującymi się problematyką ochrony środowiska pozwoliły na szybkie wyrobienie sobie opinii na temat sytuacji w Powiecie.