Aktualności

Pisemny przetarg ofertowy

Starosta Opolski informuje o sprzedaży rowerów w trybie pisemnego przetargu ofertowego, które przeszły na własność Powiatu w wyniku stosowania przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.908).
Przedmiotem oferty jest 2 szt. rowerów, dla których upłynał okres przechowywania w Biurze Rzeczy Znalezionych, a znalazcy nie wyrazili chęci ich odbioru.

 

Oferty należy składać lub przesłać w terminie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godziny 11:00 (nie decyduje data stempla pocztowego lecz data i godzina wpływu do Starostwa) na adres: Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie w zaklejonych kopertach z dopiskiem: "Oferta - sprzedaż rowerów". Oferty zostana otwarte: dnia 22 kwietnia 2021 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiajacego, Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim, pok. nr 303.
Sprzedawane rowery obejrzeć można w dni robocze w godzinach 8:00 - 14:00.
Ogłoszenie
Dokumentacja fotograficzna
Szczegółowe informacje znaleźć można również w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim oraz na tablicy ogłoszeń przed budynkiem Starostwa