Leśnictwo i ochrona środowiska
Dzisiaj jest 14 czerwca 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku

Rządowy fundusz inwestycji lokalnych

1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2636L Wrzelowiec – Chruślina – Idalin od km 3+160 do km 6+420, dł. 3,260 km” dofinansowanie 315 231,37 zł, całkowita wartość inwestycji 1 564 625,74 zł
2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L Józefów nad Wisłą – Chruślina – Wierzbica na odcinku od km 9+581 do km 12+904 dł. 3,323 km, dofinansowanie 371 643,38 zł, całkowita wartość inwestycji 1 845 393,76 zł
3. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2237L i nr 2552L ul. Kraczewicka w m. Poniatowa o łącznej długości 2,990 km” dofinansowanie 331 480,05 zł, całkowita wartość inwestycji 2627962,05 zł
4. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2248L i 2245L o łącznej długości 7,571 km” dofinansowanie 799 670,25zł, całkowita wartość inwestycji 4 023 440,84 zł
5. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice –Świdry-Zadole- Wandalin od km 2+223 do km 5+078 orz od km 6+929 do km 12+390 o łącznej długości 8,316 km” dofinansowanie 717 461,88 zł, całkowita wartość inwestycji 5 073 065,84 zł
6. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2626L Wrzelowiec – Kręciszówka – Puszno Godowskie od km 0+988 do km 10+495 dł. 9,507 km” dofinansowanie 638 361,57, całkowita wartość inwestycji              5 071 622,02 zł
7. „Przebudowa mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L w m. Ratoszyn Drugi”, dofinansowanie 107 707,28 zł, całkowita wartość inwestycji 528 388,55 zł
8. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L o łącznej długości 1,886 km” dofinansowanie 145 141,66 zł,  całkowita wartość inwestycji 899 776,66 zł
9. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km i nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km” dofinansowanie 465 500,08 zł, całkowita wartość inwestycji 5 664 411,69 zł
10. „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093km, nr 2624L Janiszów – Kosiorów – Kamionka od km 2+532 do km 6+048, dł. 3,516 km ”dofinansowanie 283 112,98 zł, całkowita wartość inwestycji 3 397 191,06 zł

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L o łącznej długości 1,886 km”

dsc 1400

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2616L Kowala-Spławy-Łubki na odcinku od km 0+024 do km 0+425 oraz od km 0+955 do km 2+440, dł. 1,886 km. Zakres robót, realizowanych w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- lokalne poszerzenia jezdni,
- dostosowanie przekrojów poprzecznych do przekrojów normatywnych poprzez warstwy wyrównawcze,
- wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o dużej szczelności, zapobiegającej penetracji wód opadowych i roztopowych, zapewniającej szorstkość i dużą przyczepność.                                                                 - utwardzenie poboczy kruszywem
- roboty wykończeniowe
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 -6,0m, poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach wymagających poszerzenia oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: w tym warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostaną również wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Na odcinku odjętym przebudową udrożniono przepusty pod drogą powiatową. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Zakres robót obejmował
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych – 186,20 m2;
- Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego frakcji 0-32 mm gr. 20 cm – 739,50 m2;
- Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 7 cm – 739,50 m2;
- Ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 1479,00 m2;
- Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm - 11198,9 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm – 10721,7 m2;
- Wykonanie poboczy drogi szer. 0,75 m z kruszywa łamanego 0/32 mm gr. 10 cm – 2579,25 m2;
 - Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm – 255,00 m;
- Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm – 251,00 m;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm – 301,20 m2;
 - Oznakowanie pionowe,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 894 876,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 536 925,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa 217 710 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku

„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km i nr 2624L Janiszów – Kosiorów - Kamionka od km 2+532 do km 6+048 dł. 3,516 km”

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 326,90 m2
 • wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 19 348,85 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 348,85 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach–1 555,00 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3 093,0 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. 10 cm, szer. 1,00m po obu stronach drogi i na włączeniach – 6186,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 20+790 (Ø80 cm), 20+724 (3x Ø150 cm), 20+611 (Ø100 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Droga powiatowa nr 2624L Janiszów- Kosiorów- Kamionka na odcinku od km 2+532 do km 6+048, dł. 3,516 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 143,35 m2
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 20 536,15 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 481,35 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach– 1054,80 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3516,00 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 5 274,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 2+775 (Ø80 cm), 3+780 (Ø80 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2605L:  nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,093 km szerokości 6,0 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.  Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 1,0 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2624L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,516 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Odwodnienie dróg pozostało bez zmian jako powierzchniowe.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 3 369 024,06 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 021 414,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 464 576,78 zł.
Udział Gminy Łaziska 224 506,72 zł
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk