Skarpa Dobrska
Dzisiaj jest 30 lipca 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Oświata - StypendiaOd 1 września 2006 roku rozpoczyna się kolejna edycja projektu „EUROSTUDENT – program stypendialny dla Województwa Lubelskiego 2004-2006” oraz „ Stypendium z Unii Europejskiej szansą na zdobycie wykształcenia Edycja 2006” w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Przyznane Powiatowi Opolskiemu środki finansowe będą umożliwiały wypłatę 34 stypendiów dla studentów w wysokości 150 zł miesięcznie. Stypendium będzie przyznane na okres nie dłuższy niż od października do lipca danego roku akademickiego, w związku z czym maksymalna kwota stypendium wyniesie 1.500 zł.

Pomocą stypendialną objętych zostanie również 375 uczniów uczęszczających do szkół ponadgimanzjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Opolski oraz Gminę Józefów n/Wisłą.

W przypadku projektu studenckiego do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studenci, którzy zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów w roku akademickim 2005/2006 w ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego spełniają łącznie następujące kryteria:

  • studiują w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym w państwowych i niepaństwowych szkołach wyższych,
  • posiadają stałe zameldowanie na obszarze powiatu opolskiego,
  • pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się oraz dochodzie studenta samodzielnego finansowo nie wyższym niż kwota 250 zł netto lub 289,20 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności,

Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się oraz dochód studenta samodzielnego finansowo ustala się w oparciu o art. 5 ust. 1-7 oraz ust. 8a-9 i 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z póYń. zm.), a w przypadku, gdy rodzina lub osoba ucząca się oraz student samodzielny finansowo utrzymuje się z gospodarstwa rolnego, przyjmuje się za podstawę obliczenia dochodu przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanych do 30 października każdego roku przez Prezesa GUS, na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z póYn. zm). Roczny dochód z 1 ha przeliczeniowego w 2006 roku będzie wyznaczony na podstawie dochodu z 2004 roku i będzie wynosił 1626 zł.

  • urodzili się po 31 grudnia 1981 roku,
  • nie powtarzają roku akademickiego, nie mieli udzielonego urlopu dziekańskiego (nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki,
  • nie posiadają tytułu magistra i nie kontynuują nauki na innym kierunku

W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria określone regulaminem jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby o najniższych dochodach.

Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie stypendium jest:

1.Złożenie Wniosku o przyznanie stypendium „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa”, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu wraz z kompletem wymaganych dokumentów, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim, pok.309 ul. Lubelska 4, w terminie od 1 września do 29 września 2006 roku. pobierz wniosek ....

Wniosek należy złożyć osobiście

2. Dołączenie do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej studenta, udokumentowanego oryginałami odpowiednich zaświadczeń lub oświadczeń,

3. Dołączenie kserokopii dowodu osobistego jako potwierdzenie miejsca zameldowania (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się w powiecie weryfikacją formalną wniosków).

4. Dołączenie do wniosku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na pierwszy rok studiów lub kontynuowaniu studiów w roku akademickim, z adnotacją potwierdzającą, że student nie powtarza roku akademickiego, oraz że nie miał udzielonego urlopu dziekańskiego (nie dotyczy urlopu zdrowotnego) w trakcie trwania nauki.

5. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne – należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Wnioski niekompletne oraz dostarczone po terminie nie będą przyjmowane. Formularze wniosków dostępne będą od dnia 1 września 2006 roku na stronie internetowej Urzędu www.opole.lublin.pl bądź w pok. 309 Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

W przypadku projektu uczniowskiego wnioski o przyznanie stypendium będą przyjmowane w szkołach ponadgimanzjalnych w terminie od 1 do 29 września 2006 roku

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Opolski oraz Gminę Józefów n/Wisłą , którzy spełniają łącznie następujące warunki:

a. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej tj o dochodzie na 1 członka rodziny nie większym niż 504 zł bądź 583 w sytuacji gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,

b. posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich

c. podejmują lub kontynuują naukę w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego z wyłączeniem szkół dla dorosłych,

d. otrzymali w roku szkolnym 2005/2006 co najmniej poprawną ocenę z zachowania

2. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy uzyskali najwyższą ocenę z zachowania w roku szkolnym 2005/ 2006.

3.W przypadku gdy liczba uczniów, którzy złożyli wnioski o stypendium jest większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy przy jednakowej ocenie z zachowania uzyskali wyższą średnią ocen z przedmiotów obowiązkowych w roku szkolnym 2005/2006. Przy jednakowej ocenie z zachowania i średniej ocen pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają uczniowie o niższym dochodzie na członka rodziny.

Stypendium w wysokości 750 zł jest przyznawane na okres roku szkolnego w formie finansowej.. Jest to nowość w stosunku do poprzednich edycji, gdzie stypendium wypłacane było na zasadzie refundacji czy dofinansowania. Warunkiem skorzystania z formy finansowej stypendium jest posiadanie odpowiedniej frekwencji na zajęciach szkolnych. Dopuszcza się możliwość posiadania przez ucznia dwóch godzin nieusprawiedliwionych w semestrze. W sytuacji przekroczenia ustalonego limitu godzin uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium a niewykorzystaną część otrzymuje kolejna osoba z listy rezerwowej. Jednocześnie uczeń składa oświadczenie o przeznaczeniu stypendium na cele edukacyjne.

Wnioski o przyznanie stypendium według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu uczeń składa w terminie od 1 do 29 września 2006 roku w szkole ponadgimnazjalnej do której uczęszcza.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów określonych w niniejszym regulaminie to jest:

a) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego stałe zameldowanie na obszarach wiejskich lub zaświadczenie o stałym zameldowaniu w przypadku osób nie posiadających dowodu osobistego,

b) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami, oświadczeniami lub innymi dokumentami o dochodach,

c) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne

d) kserokopię świadectwa z roku szkolnego 2005/2006

DOKUMENTY do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Regulaminu -Wniosek o przyznanie stypendium ,,Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez Programy stypendialne” z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków Budżetu Państwa

Załącznik Nr 2 do Regulaminu - ŚWIADCZENIE O DOCHODACH RODZINY UZYSKANYCH W ROKU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ ZŁOŻENIA WNIOSKU

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk