Tablica ogłoszeń
Dzisiaj jest 27 listopada 2021    |   

program pos banner ogolny 750x200

Budowa boiska piłkarskiego, boiska wielofunkcyjnego oraz skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół przy ul. Fabrycznej w Poniatowej

znaki strona www

 

 

Zadanie sfinansowano  ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2020

Wartość całkowita zadania: 1 768 603,00 zł
Dofinansowanie: 759 400,00 zł

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania obejmuje nowe boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 30x62 m, boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z płytek polipropylenowych przystosowane do gry w piłkę koszykową i siatkową o wymiarach 15,10x28,10 m,  bieżnię o nawierzchni poliuretanowej  wokół zespołu boisk oraz skocznię do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni poliuretanowej. Dodatkowo przewidziano wykonanie ogrodzenia obiektu z montażem piłkochwytów, budowę chodników i dojść, instalację oświetlenia wraz z monitoringiem a także montaż trybun, ławek dla zawodników rezerwowych i urządzeń sportowych oraz obiektów małej architektury.

Celem projektu jest zapewnienie dogodnych warunków do prowadzenia  zajęć wychowania fizycznego dla uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej, spędzania wolnego czasu  a także  propagowanie kultury fizycznej wśród szeroko rozumianego społeczeństwa.

Grupy docelowe: uczniowie Zespołu Szkół w Poniatowej, dzieci i młodzież, lokalne organizacje sportowe, wszystkie osoby zainteresowane uprawianiem sportu.

orlik

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. trzech odcinków drogi powiatowej nr 2248L oraz dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2245L wraz z przebudową mostu nad rzeką Chodlik w miejscowości Ratoszyn Drugi

IMG 3736

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy 3  odcinków drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów od km 0+033 do km 0+968, od km 1+186 do km 2+971 i  od km 2+971 do km 4+003 o łącznej dł. 3,752 km , 2  odcinków drogi powiatowej nr 2245L Ratoszyn – Grądy – Skrzyniec – Wierzchowiska Stare od km 1+212 do km 4+722 i od km 6+283 do km 6+589 o łącznej  dł. 3,816 km oraz mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L.  Przebudowa przedmiotowych odcinków  dróg polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości,  lokalnym wykonaniu podbudowy w technologii MC, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanych odcinków dróg wykonano pobocza – jednostronne i obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, poddano przebudowie istniejące zatoki  autobusowe, oczyszczono przepusty a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.

W wyniku przeprowadzonych prac przy moście dokonano wzmocnienia istniejącej konstrukcji metodą reliningu, wykonano nowe elementy wyposażenia obiektu takie jak: barieroporęcze, chodniki, krawężniki, nawierzchnia. Dodatkowo umocniono skarpy konstrukcji a także dno cieku.

Zakres robót obejmował:

1)      Droga powiatowa nr 2248L i 2245L

        - roboty przygotowawcze

 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych
 • wykonanie poszerzeń
 •  lokalne wykonanie podbudowy w technologii MC 
  • wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm,                 
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm,
  • wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm
 • przebudowanie  zatok autobusowych,
 • • oczyszczenie przepustów,
  • oznakowanie pionowe i poziome,
  • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2)      Most w km 0+031 drogi powiatowej 2245L:

 • Roboty przygotowawcze
 • Ustawienie konstrukcji wzmacniającej z blachy falistej
 • Betonowanie konstrukcji wzmacniającej
 • Ustawienie krawężników kamiennych
 • Ustawienie krawężników betonowych
 • Ułożenie chodnika z kostki brukowej
 • Ułożenie nawierzchni bitumicznej na moście
 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp mostu
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego


Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł 4 006 835,84 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 404 101,00 zł.
Udział Gminy Chodel 819 669,59 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w  czerwcu 2020 roku i  zakończona w lipcu 2021 roku.

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. drogi powiatowej nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km oraz drogi powiatowej nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wolka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km

a) Droga powiatowa nr 2603L Szczekarków – Kosiorów – Trzciniec dł. 2,991 km na odcinkach od km 0+003 do km 2+596 oraz od km 2+996 do km 3+394, dł. 2,991 km:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 4 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 3 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 1+221, 3+180 (Ø80 cm), 1+088 (Ø80 cm), 0+550 (Ø100 cm), 1+798 (2x Ø150 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2602L Zagajdzie – Rogów – Wólka Polanowska – Kosiorów dł. 2,296 km na odcinkach od km 4+076 do km 5+490 oraz od km 8+563 do km 9+445:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg, podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2603L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,991 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 4 cm i warstwa ścieralna o grubości 3 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2602L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,296 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 2 526 334,00 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 780 000,00 zł.
Udział własny Powiatu Opolskiego: 236 567,00 zł
Udział Gminy Wilków: 509 767,00 zł

Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy  (sierpień 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji: styczeń 2022

Przebudowa dróg powiatowych nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248km, nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km oraz nr 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2547L dr. pow. 2529L Kazimierz Dolny (Jeziorszczyzna) – Kol. Rzeczyca – Zaborze – Niezabitów dł. 7,248 km na odcinku od 1+700 do 2+734 i od 5+533 do 11+747:
 • wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
 • wykonanie warstwy wiążąco – wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej  AC11S grubości 4 cm,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 11+720 (Ø60 cm), 7+0,27, 10+111, 11+384 (Ø80 cm), 2+023, 5+549, 10,374 (Ø100 cm), 1+728 (Ø200 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

b) Droga powiatowa nr 2612L Karczmiska – Kol. Rzeczyca dł. 2,618 km na odcinku od 0+273 do 0+708 i od 3+016 do 5+199:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+517, 4+457 (Ø80 cm), 3+475 (Ø100 cm), 3+059 (Ø125 cm),
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

c) Droga 2236L Niezabitów – Łubki – Wojciechów dł. 2,523 km na odcinku od 0+003 do 2+526:
• wykonanie frezowania istniejących nawierzchni w obrębie wlotów dróg podporządkowanych na skrzyżowaniach,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm,
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno – bitumicznej AC11S grubości 4 cm,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach,
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m,
• udrożnienie przepustów w km 0+330 (Ø 60 cm), 0+290 (2xØ80 cm), 1+284 (Ø80 cm), 1+994 (2xØ100 cm),  
• przełożenie wjazdów z kostki brukowej, betonowej oraz krawężników i obrzeży w celu nawiązania do wysokości krawędzi jezdni,
• odtworzenie obustronnych rowów przydrożnych z wyprofilowaniem dna i skarp,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2547L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 7,248 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2612L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,618 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Wykonane zostanie także nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Stan docelowy, który zostanie uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2236L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,523 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi zostaną wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Ponadto zostaną odtworzone rowy przydrożne wraz z wyprofilowaniem skarp oraz udrożnieniem przepustów pod drogami. Odwodnienie drogi pozostanie bez zmian jako odwodnienie powierzchniowe. Ponadto zostaną przebrukowane istniejące zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni. Zostanie wykonane także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł: 5 994 124,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 1 206 167,83 zł
Udział Gminy Poniatowa: 502 561,82 zł
Udział Gminy Karczmiska: 703 606,01 zł
Inwestycja została rozpoczęta w dniu podpisania umowy (czerwiec 2021 roku). Planowany termin zakończenia inwestycji:  październik 2022 roku.

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk